oklejanie samochodów

Re­kla­my na sa­mo­cho­dach i in­nych po­jaz­dach jest jed­ną z efek­tyw­niej­szych a dzię­ki moż­li­wo­ści dru­ku w peł­nym ko­lo­rze, sto­so­wa­niu ele­men­tów od­bla­sko­wych i nie­ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach gra­ficz­nych, rów­nież jed­ną z efek­tow­niej­szych form re­kla­my, któ­rej nie­wąt­pli­wą za­le­tą jest mo­bil­ność. Ozna­ko­wa­ny po­jazd zna­ko­mi­cie przy­cią­ga uwa­gę prze­chod­niów oraz in­nych uczest­ni­ków ru­chu dro­go­we­go, dzię­ki cze­mu mamy pew­ność do­tar­cia do sze­ro­kie­go gro­na przy­szłych klien­tów.

samochody osobowe

średnie samochody dostawcze

autobusy

małe samochody dostawcze

samochody ciężarowe

samochody dostawcze

 

słowniczek pojęć

folia monomeryczna

służy do oklejania mało skomplikowanych kształtów, płaskich...

więcej

folia polimerowa

przeznaczona jest na średnio oraz długo okresowe aplikacje ...

więcej

folia wylewana

to najwyższy gatunek folii samoprzylepnych które dedykowane są ...

więcej

Folia OWV (One Way Vision)

o materiał jednostronnie przepuszczający światło do zastosowań...

więcej